Ndoa na jamii

John huamka mapema kila siku ya ibada. Yeye hupeleka mkewe na watoto kutumia gari lake hadi kanisani. Yeye huwaeleza kwamba hataweza kuhudhuria ibada kwa kuwa anaenda kutafuta pesa na anawaahidi kuwapeleka matembezi wakitoka kanisa.  Jumatatu asubuhi, Yohana huwapeleka watoto wake shuleni  kule mjini na kupeleka mke wake kazini kule viwandani lakini huwa hawana mazungumzo yeyote kwenye gari.  Anapofika ofisini anajulishwa na mfanyikazi mwenzake wa kike kuwa kuna mkutano wa kiofisi wanapaswa kuhudhuria. Wakiwa kwenye gari wakienda kwa huo mkutano yeye na huyu mwanamke wanakuwa na mazungumzo matamu sana, na kwa unaweza fahamu kuwa hapa kwamba hawa wawili wako na mengi ya kuzungumzia. Sio la ajabu mtu mmoja alisema kwamba, “Ukiona mwanamume na mwanamuke wako kwa mazungumzo ya furaha kwenye gari wakiendesha kuna uwezekano kwamba hao wawili sio mke na mumewe”.

Sehemu ya A

Somo

Waefesso 5:22-25

Maswali ya kujadili

1. Kwa maneno yako mwenyewe unaelewa aje neon hili “Kunyenyekea kwa mumeo”  kama  ilivyo tumika kwenye kifungu hiki.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Je kuna waume ambao hutumiaa vibaya kunyenyekea kwa mkewe? Kama ndio eleza.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Je waume wameamriwa kufanya nini?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Eleza wazi wazi ni mambo (matatizo) yapi unapambana nayo katika ndoa yako na uliza kikundi wakuombee.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Soma Waebrania 13:4

a) Je unaelewa vipi huu mstari wa Biblia?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

b) Je ni kitu gani hufanyika kwa wale watu wanakosa kuheshimu ndoa kwa uzinzi au uasherati ?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

c) Je, kuna hatari gani kwa wale hujihusisha katika uasherati? Jadili

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Soma 1Petero 3:1-2

a)Je, kutokana na kifungu hiki ni mambo gani yapaswa kutendwa na wamawake waumini ambao waume wao sio waumini ili waweze kumwamini Kristo?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Soma 1Petero 3:7

b) Je, waume au wake waumini wanapaswa kuwatenda wenzao mambo yapi?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sehemu ya B

Soma Mithali 22:6

Imekuwa ni jambo la kawaida kusikia migomo katika shule za msingi, za upili hata vyuo vikuu vya masomo. Kutokana na ukosefu wa wakati kwa wazazi wengi wa nyakati hizi ambapo waume na wake wao hujihusisha sana katika kazi waliko ajiliwa , kuwapa nidhamu imewachiwa walimu huku wazazi wakiipuuza ilehali hii sio wajibu wa kuwachiwa mtu mwingine awaye yote.

6. a) Taja njia tekelezi ambayo watoto wanastahili kufunzwa kulingana na mienendo ya Biblia.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

b) Yaonekana kana kwamba watoto wengi ambao tabia zao sio nzuri mara nyingi hutoka katika jamii za wazazi waumini? Je, ni kwel au sio kweli? Jadili

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Soma Waefeso 6:1-3

7. a) Watoto wanaamriwa kufanya nini na kwa nini?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

b) Eleza matokeo ya watoto wasiotii wazazi wao.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Soma 1Samueli 1:11

1. Je, ni mambo gani wakristo hutazamia kuona katika watoto wao>

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Je, wewe kama mkristo unafanya nini ili kuona watoto wanafikia yale mmetaja japo juu (1)?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kuna mbao maarufu ambayo huning’inia kwenye kuta za nyumba nyingi isomayo kwa kiingereza, “Kristo ndiye kichwa wa nyumba hii, mgeni asiye onekana tunapokula,msikilizaji aliyenyamaza kwa mazungumzo yote.” Ujumbe huu humwuonyesha Yesu kam a mtu ambaye yuko pale bila ruhusa ya kufanya lolote au kuingilia kati. Ukweli ni kwamba katia nyumba nyingi hawamtabui Kristo hata kidogo. Mume na mke hujihusisha katika vita mbele ya watoto wao. Wakati mwingine wao hukaa hata wiki kadhaa bila kuzungumziana  wala wakati wa kuomba na kusoma neon la Mumgu na watoto wao. Wakati mwingine mke akiwa hayuko nyumbani mume humbadilisha na mfanyikazi wa kike wa nyumbani au huendea mke wa jirani yake ambyo ni kinyume na neon la Mungu.  Kristo hawezi kuwa kichwa wa nyumba au jamii kama hii. Mungu anaamuru jamii kama hiii kutubu na kubdilishwa.

Utendaji

a) Je Yesu ndiye wa nyumbani anamoishi? Eleza

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

b) Kama umeoa/umeolewa taja mabo unayofanya kuimarisha upendo wako na mwenzio

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

c) Kama wewe ni mzazi je, unamheshimu Kristo vipi katika jami yako? Taja jia zile unatumia kuwalea watoto wako kwa maisha ya kumpendeza mungu.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

d) Ni kitu gani hufanyika kwa jamii inayoishi pamoja?

___________________________________________________________________________________________________

Advertisements